Písal sa rok 1965, kedy vtedajší gestor predmetu Poľovníctvo Ing. Bancík dostal nápad, aby mohli aj študenti poľovať na ploche vtedajšieho Fakultného lesného hospodárstva (neskôr VšLP). Najskôr poľovali na celej ploche, neskôr na určenej výmere revíru s 265 ha v Kováčovej. Dnes majú študenti nový revír z výmerou viac ako 600 ha pri Hronskej Dúbrave, kde vykonávajú právo poľovníctva popri všetkých povinnostiach prameniacich predovšetkým od ochrany, chovu, zušľachťovania zveri a zveľaďovanie revíru, a v neposlednom rade až po nevyhnutné vykonávanie selektívneho odstrelu. Taktiež usporadúvame streleckú súťaž z názvom M400 o pohár rektora Technickej univerzity pod záštitou Vysokoškolského lesníckeho podniku. Jednou z ďalších akcií je aj organizovanie už tradičnej Svätohubertskej poľovačky a taktiež spoluorganizujeme aj Svätohubertskú omšu. Náš krúžok má aktuálne okolo 40 stálych členov a 25 čakateľov. Na prijatie za členov do poľovníckeho krúžku sa títo čakatelia stanú členmi po tom, ako absolvujú povinné brigády v poľovnom revíri a následne po ich absolvovaní ich členská základňa po odhlasovaní prijme za členov.
Krúžok spolupracuje a je nápomocný pri organizovaní rôznych akcií aj s inými krúžkami na Lesníckej fakulte, napríklad s Kynologickým klubom, Trubačským krúžkom alebo IFSA. Nesmieme zabudnúť ani na dlhoročnú spoluprácu v rámci organizovania spoločných poľovačiek u nás ako aj v Brne s Mysliveckým krúžkom Mendelovej univerzity v Brne

  • 2017

    text
  • 2016

    text

Neexistuje žiadna galéria zodpovedajúca vašemu id alebo bola vymazaná

Ján Filipovský

  • Adresa:T.G. Masaryka 24, Zvolen 96001