Predseda: Egid Mitaľ, Tajomníčka: Dominika Zlatovská

Rybársky krúžok je začínajúci útvar na Lesníkckej fakulte. Je založený v roku 2019 študentmi Michalom Chrenekom a Dávidom Ženčuchom, ktorí sú študentmi odboru Aplikovaná zoológia a poľovníctvo. K tejto myšlienke založiť krúžok nás doviedol doc. Ing. Peter Lešo, PhD., ktorému sme vďačný za jeho podporu a myšlienku k realizovaniu tohto krúžku. Naša činnosť bude pozostávať zo starostlivosti a obhospodarovaniu Kováčovského rybníka v Kováčovej a taktiež vykonávanie rybárskeho práva na tomto rybníku. Hlavným účelom krúžku je praktická výučba študentov TUZVO, ktorí majú záujem o rybárstvo. Cieľom krúžku je oboznamovanie druhov rýb a v neposlednom rade aj techniky lovu, ktoré sa budú uskutočňovať na rybníku. Náplňou nie je len rybolov, ale aj starostlivosť o rybník a ryby žijúce v ňom. Kováčovský rybník spadá pod MsO TU VšLP Zvolen. Rozprestiera sa na ploche 2 ha, charakter vody je kaprový a žije v ňom množstvo druhov rýb ako sú: Kapor rybničný, Lieň sliznat , Sumec veľký, Zubáč veľkoustý, Amur biely, Tolstobolik a Šťuka severná. Možnosť vstúpiť do krúžku je celoročná a zotrvanie v ňom je podmienené starostlivosťou o okolie rybníka a účasťou na schôdzach. Radi privítame študentov, ktorí majú záujem stať sa súčasťou nášho kolektívu.

Neexistuje žiadna galéria zodpovedajúca vašemu id alebo bola vymazaná

Predseda: Egid Mitaľ, Tajomníčka: Dominika Zlatovská